Aan de slag met het gemeenschappelijk funderend leerplan

Bij de hervorming van het secundair onderwijs werd ook het gemeenschappelijk funderend leerplan (GFL) in het leven geroepen. Het leerplan, een volledig nieuwe versie van de vroegere ‘vakoverschrijdende eindtermen’ (VOET), beschrijft de vorming tot persoon vanuit tien krachtlijnen (of aspecten) die in de eerste graad in én over de vakken heen in de focus komen te staan.

Om te kunnen groeien tot persoon moeten leerlingen zelfbewust, relatievaardig, maatschappelijk bekwaam, mediawijs, ondernemend, keuzevaardig, creatief, moreel verantwoordelijk en levensbeschouwelijk gevoelig gevormd worden.

Die vorming vindt plaats in de hele school, in alle lessen en in verschillende vormingscontexten. De tien elementen betreffen aspecten van de vorming tot persoon die onderscheiden kunnen worden, maar die een school niet altijd gescheiden aanbiedt in de vorming.

Vandaag werden de leerkrachten van de Middenscholen (alsook enkele leerkrachten van de Bovenschool) gedurende twee uren ingewerkt in dit leerplan door Veerle Van Luppen van de Pedagogische Begeleiding. Zo werd er o.a. een inventaris gemaakt van alle leerplandoelen die al bereikt werden in bestaande projecten. In een latere fase wordt er bekeken hoe deze doelen geëvalueerd kunnen worden.